Middelbare scholen beoordeeld

Hoe scoort de school? Jaarlijks verschijnen er verschillende sites en tijdschriften die de resultaten van scholen in kaart brengen, zoals bijvoorbeeld: de Elsevier, RTL nieuws (voorheen Volkskrant), kiesjeschool.nl, scholenopdekaart.nl en natuurlijk de Inspectie van het Onderwijs. De verschillende media stellen hun gegevens op verschillende momenten beschikbaar en maken daarbij gebruik van resultaten uit verschillende jaren. In onderstaand overzicht brengen we in kaart welke gegevens inzichtelijk gemaakt worden en hoe er tot een oordeel gekomen wordt.

Inspectie van het Onderwijs
Op de website van de Onderwijsinspectie publiceert de Inspectie jaarlijks in het voorjaar/de zomer de ‘opbrengstenkaart’ en het overzicht ‘meerjarenopbrengsten VO’. De inspectie maakt hierin de volgende gegevens inzichtelijk:

  • Rendement onderbouw (plaatsing in leerjaar 3 t.o.v. het basisschooladvies en het percentage doubleurs);
  • Rendement bovenbouw (doorstroom zonder vertraging van leerjaar 3 naar diploma, hierbij wordt rekening gehouden met verschillende leerlingkenmerken: percentage lwoo-leerlingen, leerlingen uit een armoedeprobleemcumulatie-gebied en zij-instromers);
  • Gemiddelde CE-cijfer (hierbij wordt eveneens rekening gehouden met hiervoor genoemde leerlingkenmerken);
  • Verschil tussen het SE- en CE-gemiddelde (hierbij wordt rekening gehouden met het aantal leerlingen dat examen doet in een vak).

De inspectie zet de resultaten van de school om in relatieve scores, welke worden weergegeven in (vijf) bolletjes. Bolletje één en twee is onvoldoende (respectievelijk 10% en 25% minst presterende scholen), bolletje 3 is voldoende (25-75% van de scholen) en bolletje vier en vijf is bovengemiddeld (respectievelijk 25% en 10% best presterende scholen). Het verschil SE-CE wordt uitgedrukt in een gewogen gemiddelde, waarbij dit niet groter mag zijn dan een half punt. Is dat wel het geval dan is het verschil ‘groot’ en dus onvoldoende. Als meer dan één van de indicatoren gemiddeld over drie jaar onvoldoende (gemiddelde is lager dan 2) scoort is de school ‘zwak’.

Op de website van de onderwijsinspectie vindt u de opbrengstenkaart en het opbrengstenoordeel terug: locatie Oosterweg en locatie Veenseweg. Ook is daar een uitgebreidere toelichting te vinden.

Scholenopdekaart.nl
Scholenopdekaart.nl geeft inzicht in de stand van zaken van op middelbare scholen op diverse onderwerpen en indicatoren. Naast de cijfermatige informatie met de opbrengsten, vanaf december de gegevens van het voorgaande examenjaar (de gegevens van examenjaar 2014 zijn hier dus beschikbaar), geeft deze website ook inzicht in bijvoorbeeld de waardering van de school (leerling- en oudertevredenheid), onderwijsbeleid (schoolplan, onder-steuningsprofiel en onderwijstijd), maar ook het schoolprofiel en het voedingsgebied van de school. Daarnaast kan men op deze site scholen selecteren om met elkaar te vergelijken op algemene kenmerken, schoolsamenstelling, resultaten en waardering. Deze site geeft, in tegenstelling tot de overige sites, geen oordeel over de resultaten van de school.

Bekijk scholenopdekaart.nl voor de locatie Veenseweg of de locatie Oosterweg. Om meerdere scholen op te nemen in de vergelijking klik hier.

Elsevier
De Elsevier zet jaarlijks de prestaties van alle middelbare scholen op een rij. Het tijdschrift splitst de resultaten naar schoolvestiging en schoolsoort. Zij maken hierbij gebruik van de opbrengstenkaart en het opbrengstenoordeel van de school van het afgelopen jaar (2014). Dit betekent dat zij hun oordeel voor 2015 baseren op gegevens uit de examenjaren 2011, 2012 en 2013.

Op de site staat informatie over de achtergrond van de school, het leerlingenaantal en de achtergrond van de leerlingen. Daarnaast besteden zij veel aandacht aan de resultaten van de afdeling (onderbouwrendement, bovenbouwrendement, verschil SE en CE en het CE-gemiddelde) en geven zij ook weer welke profiel- of sectorkeuze de leerlingen maakten.

Op basis van de resultaten formuleert Elsevier een eindoordeel, dit is het gemiddelde van de vier indicatoren. Waarbij het oordeel kan variëren van ‘slecht’ (één bolletje) tot ‘zeer goed’ (vijf bolletjes). In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Inspectie corrigeert de Elsevier niet voor leerlingkenmerken.

Een uitgebreide toelichting door Elsevier vindt u hier. De oordelen van het Maaswaal College vindt u hier.

RTL Nieuws
RTL Nieuws vertaalt de examenresultaten van middelbare scholen naar een rapportcijfer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest actuele examenresultaten die door de inspectie zijn gepubliceerd, dat is in de huidige berekening het examenjaar 2012/2013. De rapportcijfers zijn gebaseerd op het aantal onvoldoendes voor de (kern)vakken, gebaseerd op een schatting van het cijfer van de geslaagde leerlingen. Op die manier krijgt de schoolsoort een 4, 5, 6, 7 of 8 toegekend. Daarnaast wordt bekeken wat de toegevoegde waarde is van de school: ligt het rendement onder of boven het verwachte niveau van de leerling? Hierbij wordt rekening gehouden met de achtergrond van de leerling (instroomgegevens, percentage leerlingen met een lwoo-indicatie en percentage leerlingen uit armoedeprobleemcumulatiegebieden). Daarnaast kan de school bonuspunten krijgen voor kleine verschillen tussen SE-CE of punten aftrek bij grote verschillen.

Een uitgebreide toelichting door RTL Nieuws vindt u hier. In deze zoekmachine kunt u de resultaten van het Maaswaal College terugvinden.

Kiesjeschool.nl en Keuzegids middelbare scholen
Kiesjeschool.nl baseert de lijst met schoolvestigingen en oordelen op de gegevens van de Opbrengstenkaart van de Inspectie. In de huidige berekening zijn dat de gegevens van examenjaar 2012/2013.

In het eindoordeel van de school combineert kiesjeschool.nl de vier indicatoren van de opbrengstenkaart van de inspectie (onder- en bovenbouwrendement, gemiddeld cijfer CE en het verschil tussen SE en CE), maar ook een tweetal indicatoren van de bedrijfsvoering (aantal leerlingen per fulltime medewerker en het gegeven of het schoolbestuur waar de school onder valt, in het geval van het Maaswaal College de Alliantie VO, financieel gezond is).

Kiesjeschool.nl maakt gebruik van gemiddelden waarbij de school punten krijgt toegekend afhankelijk van de mate waarin zij afwijken t.o.v. andere scholen, het zijn geen absolute oordelen.

Voor de berekening van het onderbouwrendement maakt kiesjeschool.nl van bijgestelde normen, waarbij scholen met elkaar worden vergeleken. Voor de berekening van het bovenbouwrendement en het gemiddelde CE houdt kiesjeschool.nl rekening met het percentage risicoleerlingen (leerlingen uit armoedeprobleemcumulatiegebieden, met een lwoo-indicatie of zij-instromers in de bovenbouw). De mate waarin hiervoor wordt gecorrigeerd is afhankelijk van de onderwijssoort waarin de leerlingen onderwijs volgen.

Tot slot wordt het verschil tussen het SE- en CE-gemiddelde op een andere wijze berekend dan bij de inspectie. Als de school strenger is bij het SE dan bij het CE krijgt de school hier extra bonuspunten voor, als het CE lager scoort dan het SE-gemiddelde, dan krijgt de school minder punten toegekend.
Bekijk kiesjeschool.nl voor de locatie Veenseweg of de locatie Oosterweg.

Een uitgebreide toelichting door kiesjeschool.nl vindt u hier.

 Inloggen


Portaal:
Loginnaam:
Wachtwoord:
 
X