Medezeggenschap

Als middelbare school kunnen we het natuurlijk niet alleen. We hebben elkaar nodig. We werken daarom op verschillende gebieden samen met leerlingen, ouders én docenten. 

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) is het inspraakorgaan van leerlingen, ouders en medewerkers van het Maaswaal College. De MR praat over allerlei zaken die met school te maken hebben. Hieronder vind je een aantal onderwerpen die regelmatig terugkomen op de agenda van de MR: 

  • overleg met de directie over beleidsplannen, vanuit de onderwijskundige doelstelling; 
  • het personeelsbeleid; 
  • veiligheid van werksituaties (ARBO); 
  • inventariseren wat er leeft in de achterban, bij leerlingen, ouders en medewerkers; 
  • erop toezien dat de directie en het bestuur de achterban op een juiste manier informeren en/of horen; 
  • toetsen of het beleid op een juiste wijze wordt uitgevoerd.
     

Leerlingenraad 

Beide locaties van het Maaswaal College hebben een leerlingenraad. Tijdens vergaderingen bespreekt de leerlingenraad onderwerpen die spelen onder leerlingen. Ook organiseert de leerlingenraad de schoolfeesten! Twee leerlingen uit de leerlingenraad zijn ook lid van de MR. 

Ouderraad

Op de beide locaties van het Maaswaal College is een ouderraad actief. Een groep ouders die samen met de schoolleiding meedenkt en participeert ten aanzien van het (onderwijs)beleid. Daarnaast vormt de ouderraad een belangrijke klankbordgroep om de door school én ouders gewenste ouderbetrokkenheid op de best denkbare wijze te versterken. Onze huidige ouders kunnen op het ouderportaal meer informatie vinden over de ouderraad.