Facebook Instagram YouTube
Login

Missie en visie

Missie
Het Maaswaal College is een middelbare school waar wij eigentijds onderwijs verzorgen: van vmbo tot en met gymnasium. Wij staan voor een inspirerende en veilige leer-en leefgemeenschap, waarin de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en medewerkers centraal staat. Het Maaswaal College begeleidt de leerlingen op hun weg naar het hoogst haalbare diploma. Wij bereiden de leerlingen voor op hun rol in een dynamische samenleving. Wij zijn verankerd in de omgeving en in verbinding met de wereld.

Visie
Onze leerlingen krijgen op het Maaswaal College de tijd en de ruimte om te ontdekken welke opleiding en vakken het beste bij hen passen. Wij stimuleren en ondersteunen onze leerlingen en medewerkers om het beste resultaat uit zichzelf te halen, zodat iedereen zichzelf mag en kan zijn. We blijven in gesprek met onze leerlingen en de ouders/verzorger om te ondersteunen, sturen, coachen en reflecteren waar kan en nodig is in de persoonlijke ontwikkeling en het leerproces.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het inspraakorgaan van leerlingen, ouders en medewerkers van het Maaswaal College. De MR praat over allerlei zaken die met school te maken hebben. Hieronder vind je een aantal onderwerpen die regelmatig terugkomen op de agenda van de MR:

  • overleg met de directie over beleidsplannen, vanuit de onderwijskundige doelstelling;
  • het personeelsbeleid;
  • veiligheid van werksituaties (ARBO);
  • inventariseren wat er leeft in de achterban, bij leerlingen, ouders en medewerkers;
  • erop toezien dat de directie en het bestuur de achterban op een juiste manier informeren en/of horen;
  • toetsen of het beleid op een juiste wijze wordt uitgevoerd.

Leerlingenraad
Beide locaties van het Maaswaal College hebben een leerlingenraad. Tijdens vergaderingen bespreekt de leerlingenraad onderwerpen die spelen onder leerlingen. Ook organiseert de leerlingenraad de schoolfeesten! Twee leerlingen uit de leerlingenraad zijn ook lid van de MR.

Ouderraad
Beide locaties van het Maaswaal College hbben een actieve ouderraad. Een groep ouders die samen met de schoolleiding meedenkt en participeert ten aanzien van het (onderwijs)beleid. Daarnaast vormt de ouderraad een belangrijke klankbordgroep om de door school én ouders gewenste ouderbetrokkenheid op de best denkbare wijze te versterken. Onze huidige ouders kunnen op het ouderportaal meer informatie vinden over de ouderraad.

Interesse in de ouderrraad?
E-mail naar ouderraad locatie vmbo basis-kader-mavo
E-mail naar ouderraad locatie NeXT-havo-atheneum-gymnasium